Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisForeninger

 

Generalforsamling Veddum Landsbylaug

Generalforsamling Veddum Landsbylaug afholdes

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00

Veddum Hovedgade 42, 1. sal (Lokalhistoriske arkiv)

Referat

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslår Jan Thøgersen

Formanden byder velkommen. Jan bliver valgt som dirigent. Pia valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2018.

Flagalle ‘en har kun været oppe 2 gang, ved konfirmation og slut af idrætsuge.

Tidligere år pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at øge medlemstallet til mindst 100 stk. 
Dette er desværre ikke helt lykkedes i år hvor medlemstallet nåde 90
At nå 100 medlemmer vil kræve hjælp fra frivillige til at sælge medlemskort, som tidligere år.
Denne store hjælp håber bestyrelsen også at få dette år.

Igen i år har vi i sammenarbejde med menighedsrådet blev der afholdt skovmesse i Veddum by skov. Der var i år den pæn deltagelse, hvor også spejderne hjalp til.
Vi håber at det bliver gentaget i 2019, nu Mette er stoppet som præst.

Springvandet trænger stadig til en overhaling, da det taber vand. Der er lavet en plan for renoveringen, som ikke nåde at blive udført i efteråret. Når det bliver forår bliver planen udført.

Borgervækst gruppen har i starten af 2018 været ude at byde velkommen til nye husejere med jævne mellemrum. Da de frivillige i gruppen har meget andet frivilligt arbejde, bliver gruppen lagt i dvale. Hvis andre har ideer eller lyst er de mere end velkommen.

Vindmølle sanering i Veddum kær, er kommet et skridt videre i starten af 2019. Der er lavet en projekt ansøgning til Mariagerfjord kommune, som har været i høring. Veddum Landsbylaug indsendte et svar, at skyggevirkninger skulle undgås inden for bygrænsen.
VVM-redegørelsen er under udarbejdelse, og kommer i høring når denne er godkendt af byrådet.

D. 31. marts 2019, vil vi igen lave affaldsinsamling i samarbejde med Thor. Der vil lig andre år blive startet med rundstykker, og være noget til ganen efter affaldet er indsamlet. Efter indsamlingen vil der blive serveret pølser og der vil være introduktion af det nye mobilitetsprojekt som er opstartet i Havbakkedistriktet.

Info skærm oppe i Veddum daglig brugs, virker ikke som hensigten. Efter der er kommet nye regler fra Facebook, har det ikke været muligt at lave opslag på infoskærmen. Dette vil være en opgave og fokuspunkt for det kommende år. Er der andre der ønsker at komme på infotavlen skal en af foreningerne VIF, Salen, Thor eller landsbylauget kontaktes.

Børnehaven stjernen lukkede med udgangen af 2018. Takket været en stærk initiativ gruppe er det lykkes at opstarte privat børnehaven ”Kirsebærhaven”. Det er super dejligt og vigtigt, for vores Micro samfund, at alle bakker op når vi bliver udfordret på de offentlige ydelser.

Havbakke skolen Skelund afdeling, bliver lukket fra august 2019. 
Vi har kæmpet mod denne beslutning, fra inden kommunal valget. Blandt andet ved at deltage i workshops angående ”kloge kvadrat meter” i havbakke distriktet. Disse workshops var meget svært at påvirke, da der fra politisk, udvalg og ledelse var enighed om at samle alt i Als.
Det lader til at landdistrikts politikere ikke er i stand til at sammenarbejde på tværs af den store kommune, om at beholde vigtige services i landsbyerne.
Der er også i denne sammenhæng lavet en initiativ gruppe, der vil undersøge mulighederne for at opstarte en fri skole. Der er lavet en ansøgning om at opstarte en friskole i Skelund fra august 2020. En ansøgning koster 20.000,-kr. som er betalt af Skelund landsbyforening og Veddum landsbylaug.

Landsbylauget har deltaget i arbejdsgruppen for den mobilitets plan som skal gennemføres i område Havbakkedistriktets. Jan Thøgersen er blevet valgt i den ny oprettede mobilitetsbestyrelse, der skal varetage projektet. Der bliver placeret en mini-bus i Als, en mini-bus i Øster Hurup og en el-bil i Veddum, som for placering ved børnehaven. Bilerne forventes at være tilgængelig fra 1. April 2019. 
Priser på leje af bilerne skal fastsættes af mobilitets foreningen.

Hjertestarteren har heldigvis ikke været i brug i 2018. Der er i december 2018 skiftet pads og Februar 2019 skiftet batteri, pga. alder.

Jeg vil gerne sige tusinde tak til Græs klipper lauget for den ihærdige indsats med klipning af græs på tomme bygge grunde. 
Erhvervs drivende der sponsere til byens ve og vel skal have stor tak.
Blomster pigerne skal også have stor tak, for renholdelse af blomster bede og potter.
Byen har set meget indbydende ud med de grønne klippede områder, og blomstrende potter.

Jeg vil også sige tak til hele bestyrelsen for arbejdet.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg: Rene Jensen. Genopstiller
Jan Thøgersen. Genopstiller
Leo Korsgaard. Genopstiller

Suppleanter: Johnny Rasmussen. Genopstiller

Revisor: 
Lone K. Jensen. Genopstiller
Claus Eriksen ønsker ikke og genopstille.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.
Suppleant Johnny Rasmussen modtog genvalg.
Revisor Lone K. Jensen modtog genvalg og Orla Jørgensen modtog valg som revisor.

6. Kontingentfastsættelse:

Kontingent er nu 100 kr. husstand. Bestyrelsen foreslår det uændret

Kontingent på kr. 100,00 er vedtaget.

7. Fremtidig virksomhed

Se beretning

8. Eventuelt

 


 

Kommenter 24.03.2019