Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Slut med folkeskole i Skelund

Byrådet lukker Havbakkeskolens indskoling i Skelund pr 1/8 2019.

Nu gælder det om at komme videre, og få det bedste ud af situationen. Forældrene må tage stilling til, om den bedste løsning er Als, Bælum, Hadsund eller en friskole i Skelund.

Skelund skole

Det tog 12 år at lukke Skelund skole

Byrådet har besluttet at lukke Havbakkeskolens afdeling i Skelund. Det tog så Mariagerfjord kommune 12 år at lukke alle kommunale institutioner i Skelund sogn. I 2007 var det bibliotekerne, i 2010 sogneskolen, i 2018 børnehaven og 2019 indskolingsafdelingen.

For få elever til en folkeskole

Med 11 elever i gennemsnit pr. årgang, må vi erkende at argumenterne for at Skelund sogn ikke alene kan bære en folkeskole. Men i følge friskoleforeningen, er det fint til en friskole fordi man i højere grad udnytter samlæsning mellem årgangene og fordi en del af vedligehold og rengøring typisk udføres af forældrene.

Ændringsforslag

Peter Muhl (A) og Danny Juhl Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at flytningen af indskolingen først gennemføres med virkning fra skoleåret 2020/2021.

Byrådet godkendte ikke ændringsforslaget. For ændringsforslaget stemte 5: Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Casper Hedegaard (B) og Peter Muhl (A). Alle øvrige stemte imod.

Beslutning

Byrådet besluttede, at Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges pr. 1/8 2018.

For stemte 26:

Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Lynge Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jan Andersen (UP), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A) og Thomas Høj (A).

Imod stemte 3:

Jørgen Pontoppidan (V), Casper Hedegaard (B) og Peter Muhl (A).

Skal vi have en friskole?

Omtrent hver tredje skolelukning giver anledning til at der startes en friskole. I Skelund er der også taget initiativ en sådan ”redningsbåd”, og vi står nu med en stærk forældregruppe, som godt kan løfte opgaven.

Hvis friskolen skal blive en succes, skal det være et ønske blandt forældrene og ikke blot en protest mod kommunen.

En friskole kan dog tidligst åbne 1/8 2020, da der skal søges om tilskud senest et år før åbningen.

Hvordan bliver elevtallet?

Elevtallet i Als, Ø. Hurup og Skelund er omkring 27 pr. årgang.  Hvis børnene fra Ø. Hurup og Als vælger Als skole vil de blive 16 – 24 elever pr. årgang, hvilket passer fint med et spor.

Vælger børnene i Skelund en friskole bliver der 8 – 14 elever pr. årgang. Det er nok til en friskole, med små klasser og udbredt holddeling, hvor flere årgange undervises sammen.

Antal elever til 0. klasse (6 år) (Danmarks  statistik 1/1 2018)

Friskolen koster det samme som folkeskolens SFO.

Udgiften til friskole inklusive SFO er normalt ikke højere end udgiften til folkeskolens SFO, så hvis man skal bruge SFO, er økonomien omtrent det sammen. Dog skal forældrene forvente at bidrage med frivilligt arbejde på friskolen.

Mere om friskoler

Læs mere om friskoler på https://www.friskoler.dk , hvorfra tallene om friskoler ovenfor stammer.

Historien om lukning af en sogneskole

I marts 2008 var lukningen af Skelund skole første gang på det nye byråds dagsorden. Et flertal stemte dog forslaget ned.

Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur, der betød at Skelund Skole blev indskoling for et samlet Havbakkedistrikt, der dækker Ø. Hurup, Als og Skelund sogn.  Beslutningen blev begrundet således:

Der er gode og tilstrækkelige lokaler til både indskoling og SFO i Skelund. Der er gode og tilstrækkelige faciliteter i Als til mellemtrin og udskoling. Hallen i Skelund-Veddum vil forsat blive benyttet og dermed er man med til at sikre fortsat drift af hallen. Det vurderes, at skoleafdelingen i Øster Hurup vil kunne sælges (provenu er ikke indregnet). Der er således ingen anlægsinvesteringer i øst. Denne faseopdelte løsning gennemføres fra august 2011.

Mariagerfjord kommune lukkede i følge Cepos 6 skoler fra 2007 til 2012. Kommunen røg ned fra plads 89 til 93 (ud af 98) på rangeringen af undervisningseffekten. Udgiften pr. elev steg samtidig 3,5 %.