Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenAvisLanddistrikt

 

Nedrivning og græsslåning pynter på byen.

Nedrivning af dårlige huse og græsslåning på de tomme grunde pynter betydeligt på byen. Naboerne er generelt glade for at faldefærdige huse fjernes. Det er med til at hindre spekulativ udlejning, men der kan ikke måles nogen effekt på huspriserne.

De socialt dårligt stillede presses andre steder hen, så kommunens sociale udgifter falder i lokalområdet.

Nedrivning og græsslåning har skabe mange grønne arealer i byen. 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=RBNTKP

Nedrivning af huse, og græsslåning på grundene har skabt mange grønne arealer i byen.

Faldefærdige huse fjernes med offentlige tilskud

Staten har via pulje til landsbyfornyelse afsat midler til nedrivning og istandsættelse af tomme ejendomme i landdistrikter og mindre byer, som Mariagerfjord kommune gør brug af.

Kommunen ønsker primært at støtte nedrivning af nedslidte og skæmmende boliger, der er synlige for omgivelserne. Det er en fordel, hvis ejeren har et efterfølgende projekt på grunden.

Se Teknisk udvalgs Strategi for anvendelse af statslige puljemidler til kondemnering og nedrivning 2018.

I Veddum er omkring 20 huse revet ned med tilskud. Byen bidrager med at vedligeholde de tomme grunde efterfølgende.

Nedrivning er godt for naboerne, men har ikke effekt på huspriserne

Statens byggeforskningsinstitut (SBI) har undersøgt, om nedrivningsindsatsen har haft en effekt på boligpriser, salgspriser og byggeaktivitet lokalt omkring nedrivningerne.

Naboerne er generelt glade for af faldefærdige huse fjernes. Det er med til at hindre spekulativ udlejning, men SBI kan ikke måle nogen effekt på huspriserne. 

I bedste fald er nedrivningerne af de nedslidte bygninger med til at holde de øvrige boliger i lokalområdet på markedet.

Man kunne dog overveje om en evt. effekt overskygges af effekten fra skolelukninger og lignende.

Det ser ud til at sociale udgifter faldt i Skelund og Veddum

Mariagerfjord kommune har offentliggjort en rapport om bolignedrivninger og sociale udgifter i Skelund og Veddum i 2015. Den tyder på at det er en god forretning for kommunen, at støtte boligsanering, fordi de sociale udgifter i lokalområdet falder i takt med nedrivningen.

Formålet med projektet er at undersøge den effekt en målrettet kommunal investering i forbedring af boligstandarden i et udsat lokalområde har på den kommunale økonomi.

Udgangspunktet er en opfattelse af:

  • at der foregår en ”social eksport”, hvor mere eller mindre marginaliserede husstande flytter fra by- til land-/udkantskommuner og fra de større byer til de tyndest befolkede områder.
  •  at kommuner har væsentligt højere udgifter til sociale ydelser og indsatser i forhold til truede børn m.v. i udkantsområderne end i kommunens øvrige del.
  • At der især til sager om truede børn og behov for særlige pædagogiske foranstaltninger på lokale skoler er meget store udgifter i kommunernes land- og udkantsområder.

I perioden 2011 til 2014 er der i Skelund og Veddum kondemneret 32 ejendomme, hvoraf der er nedrevet 25 ejendomme med i alt 27 boliger. På 10 ejendomme har ejerne efter krav fra boligkommissionen foretaget istandsættelser af boligerne

Samlet set er 3,5% af boligerne i Skelund og 10,5% af boligerne i Veddum omfattet af indsatsen. Dertil kommer selvfølgelig den indirekte effekt af et ændret bymiljø, særligt i Veddum, hvor indsatsen har været størst.

Den samlede indsats i Skelund og Veddum har ved udgangen af 2014 kostet 2.660.000 kr. hvoraf Mariagerfjord Kommune har afholdt udgifter på 733.000 kr.

Udgifterne til udbetaling af sociale ydelser til borgere i Skelund og Veddum i 2014 er blevet 876.000 kr. mindre, end forventet på baggrund af udbetalingerne i 2011, 2012 og 2013.

Det kan således ikke afvises, at det kan betale sig for en kommune at gennemføre boligsaneringer i socialt belastede områder. Resultatet tyder på det, men det er statistisk usikkert. De socialt udsatte bliver jo også bare skubbet et andet sted hen.

 

Kommenter 15.02.2019