Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisSteder

 

Vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Byrådet har vedtaget forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Forslaget er fremlagt til offentlig høring fra den 27. maj 2019 til den 6. august 2019.

Borgermøde afholdes 25. juni 2019.

Byrådets behandling af sagen

Byrådets udvalg for teknik og miljø indstillede projektet til godkendelse 6/5 2019.

Se referat og det vedlagte forslag til lokalplan på kommunens hjemmeside.

De samlede miljøkonsekvensrapport er også vedlagt referat.

Borgermøde

Mariagerfjord Kommune afholder et borgermøde, hvor de vil orientere om de fremlagte planer. Borgermødet vil finde sted:

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 18.30-21.00.
i Kulturhuset Veddum Sal

Alle er velkomne. 

Lokal følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe for at sikre, at der tages hensyn til lokale bekymringer.

Skygge

Skyggekast opstår når solen skinner og vingerne kaster skygge. Dem der opholder sig i nærheden af vindmøllen, kan opleve hurtige skift mellem lys og skygge, som kan virke generede.

Skyggekast vil overskride de anbefalede maksimale 10 timer pr.år for et stort antal nabobeboelser.

Der vil derfor blive stillet krav om installering af skyggestop på vindmøllerne, så beboelserne maksimalt udsættes for 10 timers skyggekast.

For Veddum by vil skyggestoppet sikre under en times skyggekast.

Støj

Støjpåvirkningen vil overholde støjgrænseværdierne, men for nabobeboelserne vil den udendørs støj øges ca. 2-9 dB(A) sammenlignet med støjen fra de eksisterende vindmøller

Huspriser og værditabsordning

Vindmøller påvirker husprisen op til 3 km væk, og den første vindmølle påvirker prisen negativt med 2-5 %, hvis den opstilles ca. 1.500 meter fra huset. Det fremgår af en undersøgelse energistyrelsen fik lavet i 2016. De erstatninger, der udbetales via værditabsordningen, er dog dækkende for tabene.

Der må ikke findes boliger mindre end 600 m fra møllerne (4 gange møllernes højde). For at overholde afstandskravene er det nødvendigt, at Rønholtvej 46 og Hurupvej 27 nedlægges som beboelse.

Markering for fly

Vindmøllerne skal af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger markeres med to faste, røde lavintensive lys placeret på øverste del af generator-huset. Det kan også ses på Handest Hede.

Udbud af vindmølleanparter

Privatpersoner, der bor indenfor 4,5 km radius af indmølleområdet har forkøbsret til 50 anparter. Ordningen bliver formidlet af energinet.dk, men der vil også komme informationer på www.energiparkveddumkaer.dk

Vindmøllefirmaet udbød 2 vindmøller i Handest Hede, hvor lokale nu ejer 1,2 vindmølle og vindmøllefirmaet ejer resten. I Handest Hede kostede anparterne 2.660 kr.

Bidrag til lokalområdet

Vindmøllefirmaet lover at bidrage med et beløb på 15.000 kr./år pr. vindmølle i vindmøllernes levetid til lokale tiltag og vil tilsvarende bidrage med en ordning for solcellerne.