Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenAvisSteder

Nye vindmøller i Veddum Kær?

I 1999 vedtog Hadsund kommune at der måtte stilles 8 vindmøller op i Veddum kær (lokalplan 6.7 1999).

I 2016 sender Mariagerfjord kommune en ny vindmølleplan i høring, hvor de lægger op til, at der opstilles op til 9 møller med en totalhøjde op til 150 meter, 3 - 4 MW møller.

Vindmøller i Veddum kær

I området skal de 8 stk. saneringsmodne vindmøller fjernes, før de nye møller igangsættes. De eksisternede nuværende private møller har en total højde på 72 m og en ydelse på 1 MW pr. mølle.

 

Planen er i høring til den 24. august 2016.

Det er en lang proces at godkende nye møller. Kommunen har allieret sig med et reklamefirma til at sikre accept i lokalområdet. De nye møller vil tidligst kunne stilles om i slutningen af 2017.

Borgerne i området var inviteret til borgerworkshop d. 21./6 2016 i Veddum Sal.

Gener fra møllerne 

Afstand til beboelse

I en afstand 600 m fra de vindmølleområdet, må der ikke opføres bygninger eller etableres beplantning og lignende, som forringer muligheden for at anvende området til opstilling af vindmøller. Eksisterende beboelse inden for 600 m forudsættes nedlagt.

Skyggevirkning

Ved planlægning for vindmøller skal det sikres, at nabobeboelse ikke påføres skyggekast i mere en 10 timer om året.

Skygger fra de roterende vinger er generende, når det forekommer, men kan ikke fremkalde epileptiske anfald.

Støj

Lige udenfor naboens hus må støjen fra nye vindmøller ikke oversige 44 dB(A). I tættere bebyggelse dog højst 39 dB(A).

Det svarer til lyden af sagte tale eller hvisken.

Begreberne infralyd og lavfrekvent støj fører jævnligt til debat i pressen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke vist direkte helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og stresssymptomer.

Sundhedsstyrelsen konkluderer:

  • at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag.
  • Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj.
  • Hørbar infralyd forekommer ikke.
  • Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller.
  • Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau.
  • Ved støjgrænsen på 39 dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede.
  • Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over støjgrænserne.
  • Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem stress og støjniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene.
  • Der er ikke fundet sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.

Se rapport om vindmøllestøj og helbredseffekter fra 2011. Udført af Delta for sundhedsstyrelsen.

Vil du vide mere

Se mere på kommunens hjemmeside.

Der er oprettet en lokal følgegruppe, som kan kontaktes via miljøvejleder Inger Taylor mail: intay@mariagerfjord.dk.

Se et eksempel på vindmølleprojektet i Døstrup.